تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در سایت سیاسی ، جهت معرفی كاندیدای مجلس در حوزه های مختلف ایران اسلامی