ستاد كل نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح هرگونه تهدید سایبری را با قدرت پاسخ می دهند

نیروهای مسلح هرگونه تهدید سایبری را با قدرت پاسخ می دهند

به گزارش سیاسی مركز فضای مجازی ستادكل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای اشاره كرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهدیدات سایبری از طرف هر دولت گروه یا فردی را در هر سطحی با قدرت پاسخ خواهند داد.


مرکز فضای مجازی ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دربیانیه خود که روز دوشنبه درباره عرصه سایبر منتشر کرد، آمده است: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمان امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری ماموریت دارد.
در این بیانیه آمده است: تمامی سازمان ها و نهادهای ذی ربط در کشور باتوجه به واگذاری ماموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا مدظله العالی، میبایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و از آنجائیکه فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در حوزه دفاعی و امنیتی است، سند پیش رو بعنوان "بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین الملل فضای سایبری"، مفاهیم، سیاست های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می کند.
این ستاد به کلیات بیانیه اشاره نمود و اشاره کرد: معتقدیم، حقوق بین الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح آمیز سایبری و متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» برای تمام دولت ها باشد. تاکید می نمائیم، هر چند تمامی دولت ها باید در برخورد با فضای سایبری مسئولانه عمل کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری های موجود در هر کشوری، دولت ها مسئولیت مشترک ولی متفاوت دارند.
ستادکل نیروهای مسلح با تاکید براینکه طیف وسیعی از اصول حقوقی بین المللی موجود، شامل اصول برابری حاکمیت دولت ها و ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه می تواند در استفاده از فضای سایبری قابل اجرا باشد، به سیاست های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران حوزه های حاکمیتی خودرا با تمرکز و در انطباق با قابلیت های لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این راه، توسعه تخصص ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، همچون اولویت های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه قواعد حقوق بین الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور در مرزهای جغرافیایی دولت هایی دارد و حاکمیت یا لااقل صلاحیت خودرا درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می کنند، اشاره کرد: به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد. هر گونه استفاده عامدانه از زور سایبری با نتایج فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی ثباتی آن بواسطه بی ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت می باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: عملیات بهره برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت های سایبری(دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می تواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود. حاکمیت دولت ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید در کنار و باتوجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت ها اصلی برابرگرا و مساوات طلب است و حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، پس اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم ها، نقض حاکمیت دولت های مستقل تلقی می شود، چونکه منجر به نادیده گرفته شدن حاکمیت دولت هدف می شود.
مرکز فضای مجازی نیروهای مسلح به مداخله در امور داخلی از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و اشاره کرد: تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی دولت ها مانند مداخله قهرآمیزِ سیاسی، نقض آشکار این اصل است.
در این بیانیه آمده است: مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکارعمومی در آستانه انتخابات را می توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی نمود. همین طور مداخله شامل وضعیت هایی است که در آن مداخله غیرسایبری در کارهای سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولت دیگر صورت می گیرد. عملیات سایبری که وب سایت ها را بمنظور دامن زدن به نزاع و تنش های داخلی در یک دولت از کار می اندازند یا بمنظور تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیام هایی را به شکل گسترده در بستر سایبری به رأی دهندگان ارسال می کنند را نیز می توان نمونه ای از مداخله ممنوعه تلقی نمود.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا مبادرت به تهدید مقابل شخصیت دولت یا مقابل عناصرسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیرسایبری برخلاف قانون است و هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را با توسل به ابزارسایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری بمنظور تحصیل تبعیت آن در اِعمال حقوق حاکمیتی اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید.
ستاد کل نیروهای مسلح تمامی در این بیانیه اشکال آشکار، ظریف و تکنیک های بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت(اعم از سایبری و غیرسایبری) با هدف بی نظمی در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت ها یا بی ثبات سازی حکومت هایی که در صدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، غیرقانونی عنوان نمود.
مرکز فضای مجازی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه دولت ها حق ذاتی بر توسعه کاملِ سیستم اطلاعات و رسانه های جمعی، بدون مداخله و استفاده از رسانه های اطلاعاتی، بمنظور پیشبرد منافع و آرمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند، اشاره کرد: اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع و یا محدود شدن عملکردِ سیگنال ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم های تامین کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت می شود غیرقانونی می باشد. همین طور برنامه های ظرفیت سازی در حوزه سایبر باید برمبنای برنامه ها و نیازهای ملی دولت ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها طراحی و اجرا شود و خود وسیله ای برای مداخله در امور داخلی آنها نباشد.
در این بیانیه آمده است: به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا آزار به افراد در گستره و شدت لازم می شود یا بطور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور شمرده می شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت های حیاتی ملی، شامل زیرساخت های دفاعی را متأثر سازند، طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، شامل این که در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.
این بیانیه اضافه کرد: به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
مرکز فضای مجازی نیروهای مسلح اشاره کرد: نیروهای مسلح به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه ای نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را بعنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می کنند، بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی ها و سیاست های تبیین شده، از طرف دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.منبع:

1399/05/27
22:08:29
5.0 / 5
2074
تگهای خبر: ایران , تخصص , سازمان , سیستم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
لینک دوستان سیاسی
سیاسی بین الملل